Gallery

Hoan nghênh các bạn đến singapore tìm chồng,tôi đã đến singapore và tìm được chồng😊

Hoan nghênh các bạn đến singapore tìm chồng,tôi đã đến singapore và tìm được chồng😊

Đây là Mark Lin. Hôm nay tôi giới thiệu căn bếp mới mà tôi mới hoàn thiện.
Nhân tiện tôi cũng mai mối cho các cô dâu việt nam muốn lấy chồng singapore. Các bạn muốn kết hôn với người Singapore hãy liên hệ với tôi. Cam ơn.

As long as you are financially sound and you want to find a wife to live a happy life, there is no problem.
只要你财务稳健性格好想找一个老婆过幸福的人生是没有问题的

You are a smart person. Vietnamese women are easy to get and you can spend money to choose, but it is impossible in Singapore, the United States and Taiwan. If you are wonderful you will get lucky.
你是聪明人越南女人容易得到花钱可以挑选但是在新加坡美国台湾是不可能的你若精彩好运自来

2 pretty girls are now in my office to find a husband. Please come to my office to meet them. If you want to marry a husband please also contact me. Orchard Plaza #02-33 Orchard road. Contact Number: +65 8358 9977 or +65 8500 4788
2 cô gái xinh hiện đang ở văn phòng của tôi để tìm chồng. Vui lòng đến văn phòng của tôi để gặp họ. Nếu bạn muốn lấy một người chồng cũng xin vui lòng liên hệ với tôi. Orchard Plaza # 02-33 Orchard road. Số liên lạc: +65 8358 9977 hoặc +65 8500 4788

2 pretty girls will be coming from Vietnam to Singapore to find a husband on 17 October. Please come to my office to meet them. If you want to marry a husband please also contact me. Orchard Plaza #02-33 Orchard road. Contact Number: +65 8358 9977 or +65 8500 4788 Gái xinh 2 sẽ từ Việt Nam sang Singapore tìm chồng vào ngày 17/10. Vui lòng đến văn phòng của tôi để gặp họ. Nếu bạn muốn lấy một người chồng cũng xin vui lòng liên hệ với tôi. Orchard Plaza # 02-33 Orchard road. Số liên lạc: +65 8358 9977 hoặc +65 8500 4788

© Copyright 2020 True Love Vietnam Bride Matchmaker Agency. Company Registration No. 53337616E